Editör

Bülent Irkkan

Yayın Kurulu

Tülin Ağca
Özlem Bağcı
Leyla Benli
D. Esra Ertürk
Elif İnan
Nejat Kutup
Fulya Köse
E.Kemal Mert
Doğanay Sevindik
Tacettin Teymur
Aylin Yılmazbayhan


Fotografya Yayın Kurulu
adına İmtiyaz Sahibi
Ş. Uğur Okçu


E-Mail Fotografya
fotografya@ada.net.tr

Yayınlanmasını İstediğiniz
Fotoğraf Haberleri İçin

fotografya@fotografya.gen.tr

ADANET Fotoğraf Editörü

Ş. Uğur OKÇU
 
ara


FOTOĞRAFÇILAR HAKKINDA YÖNERGE İstanbul, 1331
Darül harblerde ve memalik-i mehruse-i şahanenin aksam-ı sairesinde hali harb dolayısıyla muhtelif menatıkda hadis olan vakayı harbiye ‘ye ait fotoğraf ahzine talib olanlar karargah-ı umumiye ‘nin buruc-u ati tekalifini kabule mecburdurlar.

1. Bir makine için nihayet iki kişiye izin verilir.

2. Müsaade istihzali için müracaat vukuunda götürülecek makinenin de cins ve ebadı istidanamede kayıt edilmelidir.Bundan başka fotoğrafçılar ufak kıtada kağıda yapışacak incelikte ikişer nüsha fotoğraflarıyla nüfus veya pasaport kağıtlarını ve Tebaa-ı Osmaniyeden iseler bulundukları mahalledeki memurin zabıtadan, Tebaa-ı ecnebiyeden iseler mensub bulundukları sefaretten birer hüsn-ü hal varakası ibraz etmeye mecburdurlar.

3. Fotoğrafçılar tabiyet-i Osmaniyede bulunan bir cemiyet-i hayriye hesabına hareket ediyorlarsa madde-i anfada muharrir hüsn-ü hal varakalarından mada cemiyet-i mezkureden muti bir tasdikname de lazımdır.Ecnebi tabiyetinde bulunan cemiyet hesabına müracaat edenler hakkında zemin ve zaman ilciatına göre tahkikat-ı umumiye icra etmek karargah-ı umumi istihbarat şubesi müdüriyetinin hakkıdır.

4. Ve saik-i anfa münasip görülür ve tasvip edilirse Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesince ruhsatname ihzar ve talebine ita edilir. Ruhsatnamesini alan muhabir koluna beyaz zemin üzerine kırmızı olarak ( H.F.) işlenmiş pazubendi bağlar. İş bu ruhsatname buruc-u ati imla olunur.

5. Makine şubeye getirilir ve resmi mühürle mühürlenir.[ makinenin bozulmak ihtimaline mebni bir yedek makine daha götürmeyi teklif ederse anı da getirip mühürletmeye mecburdur.] Ne kadar cam götürülecekse muhafazalarıyla birlikte şubeye getirilip temhir edilir. İş bu mühür ancak fotoğrafçının nezdine gideceği ordu ve Erkan-ı Harbiye Riyaseti tarafından veya Mıntıka Kumandanlığı tarafından kaldırılır. Ve 6. madde mucibince kendisine verilen ikinci ruhsatnameye kayıt edilir.Bu vechile mühürlenen muhafazalardan mada cam ve buna müşabe şeyler götürmek mucib-i mücaazattır.

Fotoğrafçının yeddine verilecek ruhsatnameye makinenin cins ve nevii ve ebadı, yedek makine olup olmadığı, plakların, muhafazaların adedi ve bunların şubece hangi tarihte mühürlendiği kayıt olunur.

6. Fotoğrafçılar gidecekleri sahne-i harbde enn büyük kumandanlık karargahına müracaatla vesikalarını ve Karargah-ı Umumiyeden aldıkları ruhsatnameyi ibraz ederler.Mezkur Karargah Erkan-ı Harb Reisine makine ve sair teferruatı muayene ve teftiş ve mühürleri iptal ettirirler. Bade reis-i mum-i ileyhiden ikinci bir ruhsatname alırlar.

İş bu Karargahdan refakatlarına bir zabit veya küçük zabit tayin edilir. Fotoğrafçılar zabit mum-i ileyhin veya küçük zabitin vereceği talimata tevfik hareket eylemeye ve çekecekleri her fotoğrafı onun nezareti altında yapmağa en ufak muameleye varıncaya kadar ikamet faaliyetleri esnasında her hareketlerini mum-i ileyhe bildirmeye ( ve nezdine vardıkları karargahdan lüzum gösterilecek menazırın fotoğraflarını alıp meccanen mezkur karargaha teslimiye) mecburdurlar.

7. Plaklar istimali müteakip ilk tesadüf edilen karargaha teslim olunacak ve karargah iş bu plakları muhafazalarıyla Karargah-ı Umumi İkinci (istihbarat) şubeye irsal edecektir.İşbu irsalatın takip ve mevki fiili vaazı fotoğrafçılara refakat eden zabitten mesuldür.

Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesi Müdüriyeti vurud eden bu gibi camlardan istediklerini derhal ve arzu ettiği vasıtayla devvelope ve neşr ettirir. Buna mukabil fotoğrafçıya veya fotoğrafçının mensub olduğu şirkete münasib bir miktar para verir.Mütebaki camlardan neşrine müsaade ettiklerini fotoğrafçının mensub olduğu şirkete iade eder. Fotoğrafçı kendi nam ve hesabına hareket ediyorsa avdetinde kendisine verir. Hiçbir vechile neşrini caiz görmediği camları fotoğrafçıya veya mensub olduğu şirkete malumat verdikden sonra kırdırabilir. Ve hiçbir şey tediye etmez.

8. Her fotoğrafın zuhuru bir sıra numerosunu, çekildiği tarihi ve mahali ve mundericatına dair izahatı muhtevi bulunmalıdır.Her fotoğrafçı ayrıca birde liste tutup sıra numerosuyla bunları kayıt eder. Neşrine müsaade olunup fotoğrafçıya veya şirketlere iade olunan camlardan kağıda çekilecek üçer adet fotoğraf, Karargah-ı Umumiye İstihbarat Şubesi Müdüriyetine irsal olunur.

9. Karargah-ı Umumi İstihbarat Şube Müdürü istediği zaman fotoğrafçı veya şirketlerden madde-i anfada muharir fotoğraf camlarını sebeb dermeyan istemeksizin istirdad edebilir.

10. Sahne-i Harblerde çekilen fotoğraflarda müstacelen Karargah-ı Umumiye gönderilmesine lüzum olduğu takdir edilenler fotoğrafçıya refakat eden zabitin veya küçük zabitin muavenetiyle derhal postaneye teslim ve keyfiyetten bit telgraf Karargah-ı Umumiye İstihbarat Şube Müdürü haberdar edilir.

Bu hususda ihtiyar edilecek mesarif esas itibariyle fotoğrafçıya veya namına hareket ettiği şirkete ait isede teferruat hususunda ayrıca bir uzlaşma yapılabilir. Böyle bir mukavele şirket veya fotoğrafçı ile İstihbarat Şube Müdürü arasında akt olunur.

11. Fotoğrafçılar istihdam eden şirket veya cemiyet sahne-i harbe gönderecekleri eşhasın ifaal ve hareketinden mesuldürler.

12. Fotoğrafçılar avdetlerinde bila afaten zaman Karargah-ı Umumi İstihbarat Şubesine müracaatıyla avdetlerini ihbarihbar ve yedlerindeki ruhsatname ile pazubendi iade-i teslime mecburdurlar.Ziyaretçi Sayısı:1000255
 
   
 
   
 

Barındırma: AdaNET

 

Copyright and "Fair Use" Information

Dergimiz ticari bir kuruluş olmayıp amatör bir yayındır. Fotoğrafçıları ve dünyada yapılan fotoğraf çalışmalarını tanıtmak amacıyla bilgi ve haber yayınları yapmaktadır.
Bir kolektif anlayışıyla çalıştığı için makalelerde yer alan fotoğraflar ve alıntıların sorumluluğu makalenin yazarına, fotoğrafçısına aittir.
Dergide yer alan içeriklerden ve ihlallerden derginin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Fotoğrafya'da yayınlanan yazıların, fotoğrafların ve kısa filmlerin sorumluluğu
yazarlarına/fotoğrafçılarına/sanatçılarına/film yönetmenlerine aittir.

Dergimiz fotoğrafla ilgili gelişmeleri duyurmak amacıyla çalışmaktadır. Ek olarak, ülkemizde yeterince tanınmayan yabancı fotoğrafçılar ve fotoğraflarıyla ilgili bilgi de aktarmaktadır. Makalelerde yer alan fotoğraflar HABER amaçlı kullanılmaktadır.

AdaNET Ana Sayfa X-Hall Instagram